PM Andaman Tour

เกาะจำ

19 กุมภาพันธ์ 2567

ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านเกาะปู หมู่บ้านเกาะจำ และหมู่บ้านติงไหร ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงมีวิถีชีวิตเฉกเช่นชาวเล รวมถึงยังทำสวนยางพารา เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่ นั่นคือ ความเงียบสงบ ด้วยเพราะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จึงเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนอย่างแท้จริง